360-Degree Virtual Tour

Zhubei Facility
360-Degree Virtual Tour

(1) Seed Culture Room


(2) Cell Culture Room


(3) Initial Purification Room


(4) Final Purification Room